ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย

วันที่ 19 ส.ค. 66 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ต.ค. 2565 นั้น

เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ต.ค.2565