เปิดเงินเดือนพนักงานเซเว่น แล้วแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง