บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มยืนยันตัวตนสำเร็จ รับเงินสดคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางประกาศแจ้งข่าว ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้

ยืนยันตัวตนคืนเงินเหลือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

กำหนดการที่ให้ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) มีดังนี้

1. กรณียืนยันตัวตนแล้ว

ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พ.ค. 2567

ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567

โอนเงินวันที่ 23 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น 0 - 4) และ วันที่ 24 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น 5 - 9)

w: hidden; position: absolute; top: 0px; user-select: auto; width: 770px;" tabindex="0" title="Advertisement" vspace="0" width="770">

2. กรณียังไม่ยืนยันตัวตน ต้องยืนยันภายใน วันที่ 26 เม.ย. 2567 ส่วนการยื่นหนังสือยินยอม และ โอนเงิน เช่นเดียวกับข้อ 1

3. กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2567

ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2567

ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567

โอนเงินวันที่ 21 มิ.ย. 2567

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400