คลังเคาะตัด สิทธิ ผู้มีเงินฝากเกิน 5 แสน ณ 31 มี.ค. 67 อดรับ ดิจิทัลวอลเล็ต

วันนี้ 8 พฤษภาคม 67 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวหลังการประชุมอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในวันนี้ว่า เคาะเดดไลน์เกณฑ์สำหรับผู้มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาทแล้ว

โดยผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (หรือแบงก์รัฐ) รวมเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จะไม่เข้าเกณฑ์ โดยเงินฝากนี้ รวมถึงเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝากชื่ออื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

สำหรับเกณฑ์ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี ที่เข้าข่าย รมช.คลังยืนยันแล้วว่า จะคำนวณจากฐานภาษีปี 2566 ซึ่งหมายถึงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ขณะที่เกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิที่มีอายุเกิน 16 ปี มีการเปลี่ยนแปลงจากในมติ ครม. คือ ‘ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน’ เป็นผู้ที่มีอายุ 16 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ส่วนประเด็นเรื่องนิยามร้านค้าขนาดเล็ก และรายการสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ (Negative List) เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ส่งให้คณะรัฐมนตรี คือร้านค้าขนาดเล็กทั้งหมด ไม่รวมซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เกต ส่วนประเภทสินค้าคือ

สินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งหากหมายความตามนี้ อาจตีความได้ว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆ และสินค้านำเข้า (Import Content) รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือนำเข้า ยังเข้าร่วมโครงการ